Revisjonstjenester for din bedrift

RevisjonRådgivning - Årsoppgjør

Ikon, ark og forstørrelsesglass

Har du behov for hjelp med revisjon?

Kontakt oss

Revisjon

 

Revisjon er for oss et kvalitetsstempel på at regnskapene er av god kvalitet. Enkelt forklart er revisjon en kontroll og gjennomgang av bedriftens økonomiske forhold, interne kontrollrutiner og en bekreftelse på at regnskapet er i henhold til gjeldende lover og regler. Vår jobb er å kontrollere og bekrefte at årsregnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. Revisjonsberetningen er vår konklusjon på utført arbeid, hvor vi blant annet uttaler oss om årsregnskapet. Vi bekrefter at årsregnskapet er satt opp i samsvar med god regnskapsskikk, lover og regler, samt gjør merknader ved eventuelle lovbrudd eller mangler.

Er din bedrift revisjonspliktig, må du velge et godkjent revisjonsselskap for å få utført denne kontrollen.

Må jeg ha revisjon?

I utgangspunktet er alle aksjeselskaper revisjonspliktige, men det finnes unntak. Om du er revisjonspliktig avhenger blant annet av størrelsen på selskapet og selskapsformen. Noen bransjer er pålagt revisjon, slik som eiendomsmegling, advokatvirksomhet og regnskapsførervirksomhet.

Mindre aksjeselskap kan velge bort revisjon, dersom de ikke faller inn under noen særregler. På fagspråket kalles dette fravalg av revisjon.

I hovedregel kan man velge bort revisjon dersom man oppfyller alle disse tre kravene:

  • driftsinntektene er mindre enn 6 millioner kroner

  • balansesummen er under 23 millioner kroner

  • gjennomsnittlig antall ansatte er 10 eller mindre

Ikon, smilende person

Har du behov for hjelp med rådgivning?

Kontakt oss

Rådgivning

 

Vi tilbyr rådgivningstjenester til våre eksisterende og nye kunder. Gjennom flere års samarbeid og kundeforhold blir vi godt kjent med ditt selskap, og kan hjelpe deg med praktiske og vanskelige spørsmål.

Otterstads Revisjonskontor A/S tilbyr rådgivningstjenester innen:

  • selskapsetablering

  • skatteplanlegging

  • endring av selskapsform

  • fusjon og fisjon

  • generasjonsskifte

Regler rundt rådgivning

En revisors rolle har endret seg de siste årene. Tidligere var hovedfokus på å avdekke feil og mangler, mens det i nyere tid er blitt mer fokus på forebygging og forbedringsmuligheter. Det stilles derfor krav til hva vi som revisjonsselskap kan rådgi rundt og ikke. Vi kan for eksempel ikke gi råd som vi selv må ettergå og revidere senere. Det vil svekke vår troverdighet.

Det er viktig for oss å være uavhengige og objektive, og vi trer aldri inn i ledelsens sted og fatter beslutninger på deres vegne. Vi rådgir der vi har nødvendig kompetanse og kunnskap, og trekker inn andre fagfolk der det er behov.

Vi kan være din støtte

Vi er klare over og strenge på hvor grensene går, men kan likevel være en god støtte i beslutninger og komme med råd av praktisk art.

Våre langvarige relasjoner med våre kunder har gitt oss god kompetanse innen selskapsetablering, endring av selskapsform og generasjonsskifte. Prosesser som mange av våre kunder går gjennom i løpet av vårt samarbeid.

Vi vokser og lærer i takt med at kundene våre vokser og utvikler seg, samtidig som vi holder oss oppdatert på vårt fagfelt. Dette gjør oss i Otterstads Revisjonskontor A/S til en naturlig samarbeidspartner innen revisjon og rådgivning.

Vi holder oss oppdatert på lover og regler

Vår jobb er å holde oss oppdatert på gjeldende lover og regelverk, slik at du kan bruke din tid på annet. Du kan fokusere på din bedrifts kjernevirksomhet, så sørger vi for at du får informasjon om de endringer i regelverket som er relevant for deg.

Ikon, ark og pen

Ta kontakt med Otterstads Revisjonskontor A/S dersom du har spørsmål rundt revisjon eller årsoppgjør

Kontakt oss

Årsoppgjør og skattemelding

Som en tilleggstjeneste for kundene vi utfører revisjon for, tilbyr vi også utarbeidelse av årsoppgjør og skattemelding. Dette gjør vi også for kunder som har fravalgt revisjon, men som likevel ønsker bistand med årsregnskap og skattemelding.

Kvalitetsmessig utført årsoppgjør

Årsregnskapet er en oppsummering av årets transaksjoner i den enkelte virksomhet. For mange mindre selskaper handler årsregnskapet om å tilfredsstille lovkrav, samtidig som man sikrer at regnskapet ikke inneholder feil som man tar med seg videre til senere perioder.

Årsoppgjør omfatter tradisjonelt to forhold

  • Den regnskapsmessige siden som innebærer ferdigstilling av årsregnskap med noter og eventuelt årsberetning.

  • Den skattemessige siden innebærer i tillegg utarbeidelse og innlevering av skattemelding, næringsoppgave og eventuelt andre vedlegg til ligningsmyndighetene.

Når vi i Otterstads Revisjonskontor A/S utarbeider dette for deg, kan du være trygg på at det blir utført korrekt og i samsvar med gjeldende lover og regler.

Vi har gode rutiner og lang erfaring, som sikrer deg et kvalitetsprodukt

En sparringpartner innen regnskap, bedriftsøkonomi og skatteplanlegging

Vårt arbeid handler om mye mer enn bare tall, for mange av våre kunder er vi ikke bare en tilbyder av revisjonstjenester, men også en sparringpartner. Vi forstår dine bedriftsøkonomiske spørsmål og problemstillinger, og kan være en samtalepartner når du har behov for det. Våre ansatte har ikke bare oversikt over lover og regler, men vi ser også din bedrifts potensial. Vi tror på at om man gjør ting i riktig rekkefølge, følger det masse muligheter – og det er den kunnskapen vi ønsker å dele med kundene våre.

Attestasjon

Vi utfører også andre former for attestasjonsoppgaver. Dette kan blant annet være pliktige oppgaver til ligningsmyndighetene, kapitalendringer i aksjeselskaper og særattestasjoner av ulike tilskudd eller bekreftelse av enkeltstående regnskapsposter.